नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
प्रकाशन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आ.ब. २०८०/०८१ को 3rd त्रैमासिक तथा नौमासिक प्रगति कार्यालयबाट प्रकाशन 2080-12-30 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
2 half yearक्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र प्रकाशन 2080-09-26 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 प्रथम त्रैमासिक क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र विवरण प्रकाशन 2080-06-26 विवरण हेर्नुहोस्
4 3rd त्रैमासिक क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
5 1st chaumasikआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
6 अवैध नियन्त्रण 1st traimasik प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
7 1st chaumasik नष्ट लिलाम प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
8 आयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति 1st traimasik प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
9 क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र 1st traimasik प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
10 1st chaumasik कार्यक्रम प्रगति रफ प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
11 2nd traimasik कार्यक्रम प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
12 2nd त्रैमासिक क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
13 अर्धबार्षिक प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
14 3rd त्रैमासिक नष्ट लिलाम प्रगति भन्सार बाट प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
15 2nd त्रैमासिकआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
16 half yearआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
17 3rd त्रैमासिकआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
18 half year नष्ट लिलाम प्रगति प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
19 3rd traimasik karyakarm pragati प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
20 3rd त्रैमासिक नष्ट लिलाम प्रगति कार्यालयबाट प्रकाशन 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
21 २०७८ साल साउन महिनाको राजस्वको मासिक प्रतिवेदन प्रकाशन 2078-05-01 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
22 आ.ब. २०७८/०७९ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम प्रकाशन 2078-04-01 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्