नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
वार्षिक प्रगति प्रतिवदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आ.ब. २०७८/०७९ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम वार्षिक प्रगति प्रतिवदन 2078-04-01 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके विवरण हेर्नुहोस्