नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 एक स्वास्थ्य रणनीति, २०७६ नीति/ रणनीति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय ,नेपालगंज विवरण हेर्नुहोस्