नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय
नेपालगंज, बाँके
तेस्रो त्रैमासिक प्रगति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 आ.ब. २०८०/०८१ को 3rd त्रैमासिक तथा नौमासिक प्रगति कार्यालयबाट तेस्रो त्रैमासिक प्रगति 2080-12-30 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
2 3rd त्रैमासिक नष्ट लिलाम प्रगति भन्सार बाट तेस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
3 3rd त्रैमासिक नष्ट लिलाम प्रगति कार्यालयबाट तेस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
4 3rd त्रैमासिक क्वारेन्टाइन प्रमाण पत्र तेस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
5 3rd traimasik karyakarm pragati तेस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्
6 3rd त्रैमासिकआयात निर्यात तथा आन्तरिक प्रगति तेस्रो त्रैमासिक प्रगति 2079-03-22 पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय विवरण हेर्नुहोस्