• नेपाल सरकार

  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

  पशु सेवा विभाग

  पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय

  नेपालगंज, बाँके


  वार्षिक कार्यक्रम
  क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
  1 आ.ब. २०७७/०७८ को बार्षिक कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम 2076-12-18 View
  2 आ.ब. २०७८/०७९ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम 2078-04-01 View
  © 2020 Copyright : पशु क्‍वारेन्टाईन कार्यालय, नेपालगंज, बाँके
  Last Updated: 2020/09/17
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.